Zaloguj się | Załóż konto
Slide 1 jFlow Plus
Wykłady z okulistyki
Program edukacyjny
czytaj więcej
 • Prof. med. Marta Misiuk-Hojło<br> <br> Dr n.med Małgorzata Mulak

  Prof. med. Marta Misiuk-Hojło

  Dr n.med Małgorzata Mulak

  LEKI BEZ KONSERWANTÓW
  CZY JUŻ STANDARD W TERAPII JASKRY?
 • lek. Agata <br> Bonar - lewicka<br> <br>lek. Dorota Trela

  lek. Agata
  Bonar - lewicka

  lek. Dorota Trela

  PRZEDNIA NIEDOKRWIENNA NEUROPATIA Z OLBRZYMIOKOMÓRKOWYM

  ZAPALENIEM TĘTNIC – OPIS PRZYPADKU

 • Dr Jason Friedrichs

  Dr Jason Friedrichs

  TERAPIA MICROPULSE OGRANICZA LICZBĘ INIEKCJI W PRZEWLEKŁYM CUKRZYCOWYM OBRZĘKU PLAMKI

 

 

Serdecznie dziękujemy za udział w Jubileuszowym Sympozjum Rogówkowym!


22.10.2018 r.

Szanowni Państwo!


Miło nam poinformować, że został opublikowany Nr 4/2018 Przeglądu Okulistycznego. Premiera odbyła się podczas VIII Międzynarodowej Konferencji Okulistyka Kontrowersje 19 października w Karpaczu.

Numer został też już wysłany do prenumeratorów i sympatyków Przeglądu Okulistycznego.

Wiądącym artykułem jest praca prof. Marty Misiuk-Hojło i dr Małgorzaty Mulak pt. Leki bez konserwantów-czy już standard w terapii jaskry? Na Konferencji w Karpaczu ten temat wzbudził duże zainteresowanie.

Polecamy też tekst naukowy pt. Terapia Micropulse w obrzęku cukrzycowym plamki.

No i artykuł środowiskowy, społeczny: Pro memoria - wspomnienia o nestorce okulistyki dolnośląskiej - dr Walentynie Grenik-Zając.

Naszych prenumeratorów zachęcamy do lektury!

Przypominamy też o stalej możliwości zakupu prenumeraty Przeglądu Okulistycznego (w tym numerów archiwalnych). Tylko prenumerata zapewnia możliwość stałego otrzymywania czasopisma - numery wprost do domu lub praktyki lekarskiej.


Wydawca09.10.2018 r.


Szanowne Koleżanki i Koledzy lekarze okuliści! 

Zapraszamy do udziału w badaniu:

 
Oficjalny tytuł badania klinicznego
Badanie mające na celu ustalenie zakresu dawki badanego produktu OPT-302 podawanego do ciała szklistego w skojarzeniu z ranibizumabem, w porównaniu z samym ranibizumabem, u pacjentów ze zwyrodnieniem plamki żółtej związanym z wiekiem przebiegającym z neowaskularyzacją (wysiękowa postać AMD).
 
Cel badania
OPT-302-1002 to wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone w grupach równoległych z grupą kontrolną otrzymującą iniekcję pozorowaną, podwójnie maskowane badanie fazy II mające na celu ustalenie dawki.
W badaniu będzie oceniana skuteczność dwóch różnych dawek podawanego doszklistkowo produktu OPT-302 przy podaniu w skojarzeniu z ranibizumabem u uczestników z wysiękową postacią AMD, jak również bezpieczeństwo skojarzenia produktu OPT-302 z ranibizumabem. Do badania zostanie włączonych w sumie 351 pacjentów z około 113 ośrodków na całym świecie. Oczekuje się, że rekrutacja w badaniu potrwa do końca roku.
 
Do badania będą kwalifikowani pacjenci spełniający między innymi poniższe warunki:
Mężczyzna lub kobieta w wieku co najmniej 50 lat.
Występowanie aktywnej poddołkowej lub okołodołkowej neowaskularyzacji naczyniówkowej (zmiany CNV, 1–199 µm od dołka) z zajęciem poddołkowym (stwierdzanym na podstawie przesiąkania w angiografii fluoresceinowej i [lub] występowania płynu wewnątrz siatkówki lub pod siatkówką w badaniu optycznej koherentnej tomografii w domenie spektralnej [SD-OCT]), wtórnej do zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem (AMD). Aktywna zmiana CNV mierzona w badaniu angiografii fluoresceinowej musi stanowić przynajmniej 50% obszaru zmiany przy całkowitej wielkości zmiany ≤ 30,5 mm2. Zmiana może obejmować klasyczną i (lub) utajoną zmianę CNV, ale żadna występująca zmiana utajona CNV nie może wynosić < 10 mm2 w badaniu angiografii fluoresceinowej. Charakterystyka każdej zmiany musi zostać potwierdzona przez Niezależne Centrum Odczytu.
Wynik testu BCVA z tablicami ETDRS pomiędzy 60 i 25 (włącznie) liter (co odpowiednio jest równoważne z wynikiem testu z użyciem tablic Snellena wynoszącym 20/63 stóp lub 6/21 metrów i 20/320 stóp lub 6/96 metrów).
 
Do badania nie mogą być kwalifikowani pacjenci spełniający między innymi poniższe warunki:
Uprzednie leczenie w badanym oku wysiękowej postaci AMD lub uprzednie leczenie zmiany CNV powstałej z innej przyczyny, w tym leczenie anty-VEGF-A (przy zastosowaniu dowolnej drogi podania czynnika), terapia fotodynamiczna, laser termiczny, naświetlanie wiązką zewnętrzną, stosowanie steroidów lub innej terapii AMD w oku badanym lub w obszarze oka badanego. Dopuszcza się stosowanie doustnej suplementacji witaminami i związkami mineralnymi.
Klinicznie istotne choroby oka (inne niż wysiękowa postać AMD), które w opinii badacza mogą wpływać na ocenę ostrości wzroku, toksyczności lub na wykonanie fotografii dna oka w oku badanym.
Krwotok zajmujący ponad 50% obszaru zmiany w oku badanym, zwłóknienie obejmujące dołek środkowy lub zajmujące ponad 25% całkowitego obszaru zmiany i (lub) występowanie okołodołkowego albo poddołkowego zaniku geograficznego.
Neowaskularyzacja naczyniówki z przyczyn innych niż AMD w oku badanym. Pacjenci z proliferacją siatkówkowo-naczyniówkową (RAP) lub idiopatyczną poliploidalną waskulopatią naczyniówkową (IPCV) nie są wykluczani z udziału w badaniu.
Niedostatecznie kontrolowana cukrzyca (określana jako HbA1c > 7,0%).
Występowanie jakiejkolwiek istotnej klinicznie choroby sercowo-naczyniowej, nerek lub wątroby, niedawno wykonana procedura chirurgiczna lub występowanie nowotworu, uniemożliwiające kwalifikację uczestnika do badania.
Podawanie steroidów układowych w ciągu 3 miesięcy przed badaniem przesiewowym.
Aktywne zakażenie układowe (uczestnicy mogą wziąć udział w ponownym badaniu przesiewowym po ustąpieniu zakażenia lub uzyskaniu pełnej odpowiedzi na leczenie).
Ciąża, upłynięcie mniej niż 3 miesięcy od zakończenia ciąży, planowanie zajście w ciążę lub karmienie piersią.
 
Prosimy o kontakt mailowy: klo@usk.wroc.pl w celu umówienia pierwszej wizyty.

Medycyna oparta na faktach (EBM, evidence-based medicine) to – w praktyce – sposób postępowania klinicznego oparty na umiejętnej ocenie i korzystaniu z badań naukowych. Można powiedzieć, że praca lekarza polega na podejmowaniu wielu decyzji dotyczących postępowania leczniczego w stosunkowo krótkim czasie. Decyzje owe według EBM powinny stanowić wypadkową umiejętności i doświadczenia lekarza w danej sytuacji klinicznej z uwzględnieniem przekonań i preferencji pacjenta oraz opierać się na analizie dostępnej literatury medycznej [1, 2]. Umiejętności lekarza nabyte podczas studiów medycznych, kursów i szkoleń połączone z doświadczeniem klinicznym umożliwiają inicjację procesu leczniczego. Według EBM niezmiernie ważne jest jednak skonfrontowanie tej wiedzy z pacjentem jako jednostką – wzięcie pod uwagę czynników, które wpłyną chociażby na akceptację zaproponowanej przez lekarza formy leczenia. W związku z gwałtownym rozwojem medycyny istotna jest właściwa interpretacja dostępnych źródeł naukowych. Praktykowanie zgodne z EBM wymaga usystematyzowanego działania zgodnie z powtarzalnym schematem. Na początku należy umiejętnie postawić problem kliniczny. Precyzyjne i sensowne klinicznie pytanie można zadać, posługując się akronimem „PICO” [3]: P (population) – określenie populacji pacjentów, I (intervention) – zastosowanie określonego postępowania, C (comparison) – porównanie z alternatywną metodą leczenia, O (outcome) – ustalenie, jaki jest pożądany

Artykuł

 

 

 

skutek, tzw. punkt końcowy danego postępowania. Formułując okulistyczny problem kliniczny, można postawić pytanie, czy u młodych (20–30 lat) dorosłych osób rasy kaukaskiej ze świeżo rozpoznaną jaskrą pierwotnie otwartego kąta z umiarkowanymi
zmianami w polu widzenia (MD pomiędzy –6 dB a –12 dB)
i ciśnieniem wewnątrzgałkowym 20–30 mm Hg (P) powinniśmy rozpocząć terapię od minimalnie inwazyjnej chirurgii jaskry (I) czy też wdrożenia farmakoterapii miejscowej (C) w celu zapobiegnięcia progresji neuropatii jaskrowej (O). Sformułowanie precyzyjnego pytania klinicznego umożliwia badaczowi prawidłowe zaplanowanie badania, a klinicyście interpretację przeprowadzonego przez innych badania.

Przegląd Okulistyczny: Przygotowuje Pani w tym roku 16 konferencję pt. Wrocławskie Spotkania Okulistyczne. Jaka jest koncepcja tych konferencji i czy ewoluowała ona na przestrzeni tych lat? Dr n. med. Małgorzata Jarzębińska- Vecerova: Głównym założeniem naszej konferencji jest przekazywanie najnowszych informacji możliwie z każdej podspecjalizacji okulistycznej. Konferencja jest adresowana
 
do lekarzy praktyków, którzy na co dzień mają do czynienia z pacjentami z różnymi schorzeniami oczu. Dlatego wydawało nam się istotne stworzenie takiej formuły szkolenia, która pozwalałaby na zaktualizowanie w krótkim czasie wiedzy z różnych dziedzin okulistyki. Wykłady i kursy są prowadzone przez wysokiej klasy wykładowców- pasjonatów, zajmujących się daną podspecjalizacją, którzy lubią dzielić się swoją wiedzą i czynią to w przystępny i ciekawy sposób. Ponieważ każda dziedzina okulistyki rozwija się dynamicznie, uaktualnianie wiedzy, aby leczyć pacjentów zgodnie ze światowymi standardami, wymaga stałego doskonalenia zawodowego. Każdy z nas, zabiegany i zapracowany na co dzień, nie jest w stanie śledzić całej dostępnej literatury, więc taka „skompresowana” wiedza przekazana przez praktyków w dużej mierze pozwala na nadrobienie zaległości w ciągu trzech dni konferencji. Jeśli chodzi o ewolucję – to konferencja z jednodniowej na początku przerodziła się w trzydniową, ale hasło „Praktycy – Praktykom” pozostaje naszym motywem przewodnim. Obecnie konferencja składa się z sesji plenarnych oraz ponad 40 kursów – co umożliwia każdemu uczestnikowi na indywidualne ułożenie programu szkolenia. Nazwa konferencji odnosi się wprost do środowiska wrocławskich okulistów. Ale przecież jest to impreza ogólnopolska. Kogo będziemy gościć z innych ośrodków okulistycznych w Polsce? Jaką tematykę i jakie wykłady szczególnie poleca Pani w tym roku? Nazwa odnosi się do miejsca konferencji – czyli naszego pięknego miasta Wrocławia, ale gościmy uczestników z całej Polski. Początkowo planowaliśmy konferencję dla naszego regionu, ale szybko przerodziła się ona w ogólnopolską. Było to dla nas potwierdzeniem trafności koncepcji, którą przyjęliśmy, układając program konferencji dla naszych koleżanek i kolegów okulistów. Robią oni na co dzień to co my w naszym ośrodku, więc dobrze rozumiemy ich potrzeby – bo są to też nasze potrzeby. Wykładowcy natomiast to koleżanki i koledzy z różnych ośrodków z całej Polski, m.in. z Bydgoszczy, Poznania, Katowic, Gliwic, Sosnowca, Krakowa, Warszawy, Łodzi oraz Wrocławia. Jeśli chodzi o tematykę wykładów, to zawsze dużą atrakcją są sesje interdyscyplinarne. W tym roku gościmy dermatologa, który zapozna nas z tematem dermatoz okołoocznych, neurologa, neuroradiologia, neurochirurga, którzy rozwiną temat tarczy zastoinowej – jej diagnostyki i terapii w zależności od przyczyny, oraz farmaceutkę, która przedstawi nam szeroki wachlarz leków robionych w aptece, niedostępnych jako gotowe preparaty. Konferencja to również kursy dokształcające. Jakie będą w tym roku? W tym roku przygotowaliśmy 42 kursy – z większości podspecjalizacji okulistycznych. Poza tym odbędą się kusy z zagadnień orzeczniczych, prawnych oraz ekonomicznych związanych z prowadzeniem działalności medycznej. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie dla siebie coś interesującego w programie naszej konferencji.

Artykuł

Pobiegną po okulary dla podopiecznych domów dziecka


Trwają zapisy na pierwszy Rodzinny Bieg Czas Na Wzrok, organizowany z okazji obchodów Światowego Dnia Wzroku. Impreza ma charakter sportowy i rodzinny, ale przede wszystkim – charytatywny. Wydarzeniu przyświeca jeden cel: pomoc podopiecznym domów dziecka. Organizator Biegu przekaże bowiem tyle par okularów korekcyjnych dzieciom, ilu zawodników weźmie udział w Biegu Głównym. Okazji do wspólnego, rodzinnego świętowania jest więcej. 1. Rodzinny Bieg Czas Na Wzrok to również podsumowanie ogromnego sukcesu ogólnopolskiej kampanii Czas na Wzrok 40+. Jej głównym celem jest budowanie świadomości potrzeby regularnych badań wzroku i prawidłowej korekcji okularowej oraz edukacja w zakresie prezbiopii.

13 października o godz. 13:00, na Błoniach obok Centrum Olimpijskiego w Warszawie, wystartuje charytatywny 1. Rodzinny Bieg Czas Na Wzrok. Zawody zostaną rozegrane na dystansie 5 km, na zielonych terenach wzdłuż Wisły, między Centrum Olimpijskim a Mostem Grota-Roweckiego. Rejestracja na Bieg trwa do 3 października br. 


Twój udział jest ważny! 1 uczestnik = 1 para okularów dla dziecka

 

 

Artykuł

Charytatywny charakter imprezy podkreśla wspólny cel – pomoc dzieciom. Organizatorzy przekażą domom dziecka w całej Polsce tyle par okularów korekcyjnych, ilu zawodników weźmie udział w biegu głównym. Pomysł jest kontynuacją zainicjowanego przez Grupę Essilor programu Zobacz Lepszą Przyszłość. W ramach akcji pracownicy firmy przeprowadzają przesiewowe badania wzroku w domach dziecka. Ogromne zaangażowanie wolontariuszy zostało docenione przez kapitułę Akademii Rozwoju Filantropii – otrzymali nagrodę główną w prestiżowym konkursie „Dobroczyńca Roku”. 1. Rodzinny Bieg Czas Na Wzrok to doskonała okazja do kontynuacji akcji i jednocześnie okazja do tego, by poprawić jakość widzenia kolejnym podopiecznym. Im więcej biegaczy zarejestruje się i weźmie udział w Biegu Głównym, tym więcej dzieci otrzyma okulary korekcyjne.   

Artykuł

Uroczyste podsumowanie sukcesu kampanii Czas na Wzrok 40+

Rodzinny Bieg Czas Na Wzrok – obok obchodów Światowego Dnia Wzroku – jest także okazją do uroczystego podsumowania spektakularnego sukcesu ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej Czas na wzrok 40+. Dzięki niej prezbiopia przestała być tematem wstydliwym, a Polacy zaczęli otwarcie mówić o swoich kłopotach z widzeniem po 40. roku życia. Akcja uwrażliwia społeczeństwo na potrzebę regularnych badań, dbania o wzrok i prawidłowej korekcji okularowej. Kampania uświadamia ludzi, że prezbiopia to nieunikniony proces fizjologiczny, ale można jednocześnie w prosty sposób złagodzić związane z nią dolegliwości, dobierając okulary korekcyjne z soczewkami progresywnymi.

Artykuł

Rodzinnie i na sportowo

Wydarzeniu towarzyszyć będzie szereg atrakcji rodzinnych – zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Każdy będzie mógł poddać się bezpłatnemu badaniu przesiewowemu wzroku. Z myślą o rodzinach uczestników organizatorzy zadbają także o przygotowanie strefy relaksu z animacjami dla najmłodszych. Dzieci będą mogły również wziąć udział w towarzyszącym imprezie Biegu Dla Dzieci (5-15 lat) na dystansie 400m.

Nie zwlekaj! Rejestracja do 3 października!

Warto pospieszyć się z zapisami, ponieważ na pierwsze 100 zarejestrowanych osób czekają atrakcyjne nagrody. Zapisy najmłodszych na Bieg dla Dzieci będą możliwe w dniu Zawodów, w godz. 9:00 – 11:20. Szczegółowe informacje na temat programu wydarzenia oraz przewidzianych atrakcji dostępne są na stronie www.bieg.czasnawzrok.pl.

Pomysłodawcą i organizatorem 1 Rodzinnego Biegu Czas Na Wzrok jest Grupa Essilor – lider w produkcji rozwiązań korygujących wzrok. Partnerzy wydarzenia to firmy optyczne, działające na terenie kraju: Essilor Polonia, JZO, JAI KUDO oraz Essilor Optical Laboratory Poland.

Program wydarzenia i warunki rejestracji dostępne są na stronie www.bieg.czasnawzrok.pl oraz fanpage’u Biegu na Facebooku: https://www.facebook.com/czasnawzrok40/ i profilu na Instagramie: https://www.instagram.com/czasnawzrok/. 

 

» Konferencje

 • POSTĘPY OKULISTYKI - OKULISTYKA XXI WIEKU

  POSTĘPY OKULISTYKI - OKULISTYKA XXI WIEKU
  XL Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

  Wrocław Hotel Ibis Styles

  7-8 grudnia 2018 roku

  » czytaj więcej
 • VIII Międzynarodowa Konferencja OKULISTYKA KONTROWERSJE

  VIII Międzynarodowa Konferencja OKULISTYKA KONTROWERSJE
  VIII Międzynarodowa Konferencja OKULISTYKA KONTROWERSJE

  Karpacz Hotel Gołębiewski

  18-20 października 2018

   

  » czytaj więcej
 • XVII Wrocławskie Spotkania Okulistyczne Praktycy-Praktykom 2019

  XVII Wrocławskie Spotkania Okulistyczne Praktycy-Praktykom 2019
  XVII Wrocławskie Spotkania Okulistyczne Praktycy-Praktykom 2019 rok

  Wrocław 9-11 maja 2019 r.

» Newsy

SICSSO Advanced Program 2018

SICSSO Advanced Program 2018
» zobacz więcej

Rodzinny Bieg Czas Na Wzrok

Rodzinny Bieg Czas Na Wzrok
» zobacz więcej
Numer bieżący | Opinie ekspertów | Archiwum kliniczne | Numery archiwalne | Ośrodki okulistyczne w Polsce | Redakcja | Prenumerata | Nowe książki okulistyczne | Konferencje okulistyczne | Książki okulistyczne | Polityka prywatności | Polityka plików cookies | Księgarnia Górnicki Wydawnictwo Medyczne | Temat miesiąca | OKULISTYKA OPARTA NA FAKTACH