Zaloguj się | Załóż konto
Slide 1 jFlow Plus
Wykłady z okulistyki
Program edukacyjny
czytaj więcej
 • Dr hab. n. med. Magdalena Pilas-Pomykalska

  Dr hab. n. med. Magdalena Pilas-Pomykalska

  Chirurgia refrakcyjna w korekcji krótkowzroczności

   

 • Prof. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło

  Prof. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło

  Nowe Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Jaskrowego

 • Lek. Magdalena Grzesiak

  Lek. Magdalena Grzesiak

  COVID-19 – objawy nietypowe i „dziwne”


Nowe Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Jaskrowego

 

Prof. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło
Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 

Lek. Julia Kręcicka
Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

 

 

Streszczenie

Artykuł przedstawia wybrane rekomendacje zawarte w najnowszej, piątej edycji Wytycznych Europejskiego Towarzystwa Jaskrowego. Wytyczne te są publikowane cyklicznie od 1997 r., dotyczą diagnozowania, monitorowania i leczenia jaskry. Piąta edycja jest oparta na wysokiej jakości przeglądach naukowych, przełomowych badaniach klinicznych dotyczących jaskry oraz badaniach populacyjnych. Otrzymany konsensus ekspertów w dziedzinie jaskry może pozwolić lekarzom na lepsze zrozumienie specyfiki neuropatii jaskrowej i ułatwić wybór adekwatnego leczenia.

Słowa kluczowe: neuropatia jaskrowa, terapia jaskry, analogi prostaglandyn, minimalnie inwazyjne zabiegi przeciwjaskrowe, jakość życia

 

Summary

The article presents selected recommendations included in the latest, fifth edition of EGS (European Glaucoma Society) Guidelines. They have been published regularly since 1997 and apply to diagnosing, monitoring and treating of glaucoma. Fifth edition is based on high-quality systematic reviews, landmark glaucoma trials and population-based studies. Consensus, which has been obtained among specialists in the field of glaucoma, may allow a better understanding of glaucomatous neuropathy and facilitate the choice of adequate treatment.

Key words: glaucomatous neuropathy, therapy of glaucoma, prostaglandin analogues, minimally invasive glaucoma surgery, quality of life

Czytaj więcej>>>

Oczny zespół niedokrwienny

Lek. Wojciech Stępień
Oddział Okulistyki, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu


Oczny zespół niedokrwienny

Ocular ischemic syndrome

 

Streszczenie

Oczny zespół niedokrwienny jest rzadko występującym zespołem objawów wynikających z przewlekłej hipoperfuzji tkanek oka i oczodołu. Ze względu na mnogość niecharakterystycznych objawów oraz czynniki ryzyka w postaci chorób przewlekłych powszechnie występujących w wielu innych zespołach okulistycznych jego rozpoznanie bywa trudne. Chociaż rola okulisty sprowadza się do leczenia objawowego, a rokowanie jest niekorzystne, to ustalone w porę rozpoznanie i skierowanie pacjenta do leczenia chirurgicznego tętnicy szyjnej wewnętrznej może zapobiec całkowitej utracie widzenia oraz incydentom mózgowo-naczyniowym w przyszłości.

Opis przypadku pacjenta z rozpoznanym ocznym zespołem niedokrwiennym pokazuje, jak zróżnicowany i zwodniczy może być ten zespół w obrazie klinicznym.

Słowa kluczowe: przewlekłe niedokrwienie oka, zwężenie tętnicy szyjnej wewnętrznej, rzekome zapalenie tęczówki, neuropatia niedokrwienna n. wzrokowego, udar mózgu

Czytaj więcej>>>

Makulopatia chlorochinowa

lek. Magdalena Grzesiak

Poradnia Okulistyczna, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie

Makulopatia chlorochinowa – opis przypadku

Chloroquine maculopathy – case report

 

Streszczenie

Należąca do grupy leków przeciwzimniczych chlorochina może powodować uszkodzenie układu wzrokowego. Obecnie w leczeniu jest stosowana w wielu chorobach, np. w reumatoidalnym zapaleniu stawów (RZS), w leczeniu i zapobieganiu zimnicy.

Powikłania przez nie wywołane mogą być różnorakie, takie jak: nadwrażliwość skóry na światło, utrata słuchu, obniżenie ciśnienia tętniczego, zmiany w zapisie badania elektrokardiograficznego (EKG), przebarwienia na paznokciach i błonach śluzowych, a rzadziej zaburzenia psychiczne.

Zaburzenia układu wzrokowego powstałe podczas terapii tymi lekami dotyczą akomodacji, rogówki i siatkówki. Najlżejsze są zaburzenia akomodacji, które mogą być przemijające. Zmiany rogówkowe są bardzo częste – klinicznie zmiany widoczne są w lampie szczelinowej pod postacią drobnych, szarawych złogów, które układają się w nieregularne pasemka. W okresie I–IV choroby plamka traci swój odblask, następują zmiany w polu widzenia.

Pacjentka, lat 52, zgłosiła się do Poradni Okulistycznej w Częstochowie z powodu osłabienia wzroku, trudności w czytaniu oraz zmian na dnie oczu. W wywiadzie zwrócono .uwagę na występujące od 6 lat reumatoidalne zapalenie stawów. Chora przez 4 lata przyjmowała preparat Arechin.

Przeprowadzone badanie okulistyczne obejmowało: badanie ostrości wzroku, pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, badanie dna oka, pola widzenia, optyczną koherentną tomografię (OCT – optical coherence tomography) i angiografię fluoresceinową (AF). Na podstawie otrzymanych wyników rozpoznano poarechinowe zwyrodnienie siatkówki.

 

 1. Słowa kluczowe: makulopatia arechinowa, chlorochina, zaburzenia akomodacji, rogówka, choroba reumatyczna

 

CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Zmiany obwodowe predysponujące do odwarstwienia siatkówki

 

lek. Klaudia Ulfik, dr hab. n. med. Sławomir Teper, lek. Michał Dembski

 

 

Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Oddział Okulistyczny, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach

 

Streszczenie

Odwarstwienie siatkówki to rzadkie, ale poważne schorzenie, które nieleczone może doprowadzić do całkowitej utraty funkcji widzenia. Najczęstszymi zmianami zwyrodnieniowymi mogącymi doprowadzić do odwarstwienia siatkówki są: zwyrodnienie kraciaste, zwyrodnienie typu „ślady ślimaka”, rozwarstwienie siatkówki oraz krótkowzroczne zaniki siatkówkowo-naczyniówkowe. Głównym wskazaniem do laseroterapii są pełnościenne otwory siatkówki. Pacjent z jakąkolwiek zmianą predysponującą do odwarstwienia siatkówki bądź z innym czynnikiem ryzyka odwarstwienia siatkówki powinien być poinformowany o konieczności kontroli okulistycznej.

Słowa kluczowe: odwarstwienie siatkówki, zmiany zwyrodnieniowe siatkówki obwodowej, przedarcie siatkówki, krótkowzroczność

 

Abstract

Retinal detachment is a rare, serious condition that untreated can lead to complete loss of vision. The most common degenerative changes that can lead to retinal detachment are lattice degeneration, cochlear-type degeneration, retinal dissection, and myopic retinal-choroidal atrophy. The main indication for laser therapy is full-walled retinal breaks. A patient with any change predisposing to a retinal detachment, or any other risk factor for retinal detachment, should be informed about the necessity of ophthalmological follow-up.

Key words: retinal detachment, peripheral retinal degeneration, retinal breaks, myopia.

 

CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Martwicze zapalenie twardówki po zabiegach okulistycznych

dr n. med. Natalia Zdebik

Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 

Martwicze zapalenie twardówki po zabiegach okulistycznych

Necrotizing scleritis after ocular surgeries

 
Streszczenie

Chirurgicznie wywołane martwicze zapalenie twardówki (SINS) jest rzadko występującym, ale jednym z poważnych powikłań, rozwijającym się w okresie od dnia do kilkudziesięciu lat od okulistycznej interwencji chirurgicznej. Choroba może wystąpić po zabiegach zarówno przedniego, jak i tylnego odcinka oka, w każdej grupie wiekowej. Powoduje destrukcję ścian gałki ocznej, prowadząc do utraty jej integralności. Sugeruje się podłoże autoimmunologiczne choroby, co potwierdza skuteczność stosowanej terapii immunosupresyjnej. Pacjenci ze stwierdzonym SINS mogą wymagać naprawczych procedur chirurgicznych. Właściwe rozpoznanie i szybkie wdrożenie leczenia może zahamować proces zapalny. Klinicyści powinni brać pod uwagę SINS w rozpoznaniu różnicowym zapaleń twardówki.


Abstract

Surgically induced necrotizing scleritis (SINS) is a rare but one of serious complications that develops within a day to many years after ocular surgical interventions. The disease can occur in all age groups after surgery of the anterior and posterior segment of the eye. SINS causes destruction of the eyeball walls leading to loss of its integrity. An autoimmune etiology is suggested, which is confirmed by the effectiveness of immunosuppressive therapy. Patients diagnosed with SINS may require surgical procedures to save eyeball integrity. Prompt diagnosis and treatment can inhibit the inflammatory process. Thus, clinicians should consider SINS in the differential diagnoses of scleritis...czytaj więcej

Alergiczne zapalenie brzegów powiek – wybrane zagadnienia Allergic blepharitis-select problems

Alergiczne zapalenie brzegów powiek – wybrane zagadnienia

Allergic blepharitis-select problems

 

Streszczenie: Zapalenie brzegów powiek jest bardzo powszechnym schorzeniem.      Jego przyczyną mogą być także alergie. Choroby alergiczne oczu obejmują kilka różnych stanów klinicznych przedniej powierzchni oka jak i powiek, wynikających z różnych mechanizmów nadwrażliwości.


Summary: Allergy may be a reason of very common disease - blepharitis. Ocular allergy includes several clinically different conditions that can be considered as hypersensitivity disorders of ocular surface and lids.

 

Zapalenie brzegów powiek jest jednym z najczęstszych schorzeń okulistycznych. Badania epidemiologiczne wskazują, że wśród pacjentów zgłaszających się do okulisty 37-47 % z nich ma zaburzenia brzegów powiek [1,3,4].

Zapalenie brzegów powiek to stan zapalny powodujący ich zaczerwienienie, obrzęk oraz inne objawy wywołane różnymi przyczynami, takimi jak alergie, infekcje, dysfunkcje gruczołów Meiboma, czynniki środowiskowe czy choroby ogólnoustrojowe.


Alergiczne zapalenie brzegów powiek może być spowodowane przez czynniki obecne w powietrzu, leki zarówno podawane miejscowo jak i ogólnie, kosmetyki czy sierść zwierząt [1,3,6].

Wydaje się jednak, że problem schorzeń brzegów powiek nie zawsze jest zauważany zarówno przez pacjentów jak i lekarzy. Warto więc zwrócić na niego uwagę zarówno w badaniu podmiotowym jak i przedmiotowym u każdego pacjenta z dolegliwościami z przedniego odcinka oczu. Stwierdziwszy zmiany warto nakierować rozmowę na dolegliwości/zmiany w obrębie powiek, zapytać o alergie miejscowe jak i uogólnione, zwrócić uwagę na wygląd skóry twarzy (jej zabarwienie, ewentualne poszerzenie naczyń krwionośnych, obecność wykwitów, obrzęków, suchość). Mamy wówczas możliwość podejrzenia/stwierdzenia zapalnego, immunologicznego czy nowotworowego charakteru zmian. Wydaje się, że w codziennej praktyce często nie pamiętamy o tym, że u podłoża zmian leżą także mechanizmy nadwrażliwości.


Zapalenia brzegów powiek dzielimy na:

 • Przednie zapalenie brzegów powiek, najczęściej spotykane u osób młodych. Może mieć ono charakter zapalny (bakteryjne, wirusowe, pasożytnicze) lub niezapalne (łojotokowe, toksyczne, alergiczne) [1,3,6].
 • Tylne zapalenie brzegów powiek, charakterystyczne dla osób starszych o podłożu zapalnym (mikrobiologiczne, zap. gruczołów Meiboma) lub niezapalnym (trądzik różowaty, alergia, łuszczyca) [1,3,6)]
 • Spotykane są również postacie mieszane przednio-tylne oraz tzw. maski np. schorzeń nowotworowych.


Zapalenie przednie łojotokowe występuje u osób z łojotokowym zapaleniem skóry twarzy. Brzeg powiek jest przekrwiony, połyskujący, woskowy, a rzęsy posklejane. Na brzegach powiek i na rzęsach widoczne są miękkie łuski [6].

Zdj 1.28 Kański


W zapaleniu przednim gronkowcowym obecne jest przekrwienie i poszerzenie naczyń krwionośnych brzegu, twarde łuski zlokalizowane są głównie wokół podstawy rzęs tworząc charakterystyczne pierścienie. Wzdłuż brzegu powiek występują owrzodzenia, dochodzi do przerostu i bliznowacenia brzegu powiek, utraty rzęs, zmiany ich ustawienia oraz siwienia. Zmianom tym towarzyszy zapalenie spojówek.

Zdj.1.26 Kański

czytaj więcej

 

» Konferencje

» Polecamy

Numer bieżący | Opinie ekspertów | Forum kliniczne | Numery archiwalne | Ośrodki okulistyczne w Polsce | Redakcja | Prenumerata | Nowe książki okulistyczne | Konferencje okulistyczne | Książki okulistyczne | Czytelnia | Polityka prywatności | Polityka plików cookies | Księgarnia Górnicki Wydawnictwo Medyczne | Temat miesiąca | Newsletter | RODO w służbie zdrowia | Regulamin publikacji artykułów | Panel Recenzenta